ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις - πλειστηριασμοί κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη)

Η άσκηση των αναγκαίων ένδικων βοηθημάτων αποτελεί το μοναδικό μέσο άμυνας του οφειλέτη όταν επισπεύδεται σε βάρος του ιδίου και της περιουσίας του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με εκτελεστή απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας σε βάρος των οποίων υφίσταται εκκρεμής ή επικείμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (λ.χ. κατάσχεση ή πλειστηριασμός σε βάρος ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη για χρέη σε τράπεζες ή στο Δημόσιο) με την άσκηση όλων των παρεχόμενων από την νομοθεσία δυνατοτήτων.