ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπορικό Δίκαιο

Η σημαντική εμπειρία του γραφείου μας σε υποθέσεις εμπορικού Δικαίου διαμορφώνουν το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας σε ζητήματα αναφορικά με την σύσταση παντός είδους εταιριών (ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία, Ευρωπαϊκή Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), την σύνταξη παντός είδους εταιρικού έγγραφου, την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου καθώς και την συγκρότηση των οργάνων της εταιρίας (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο), την προστασία καταναλωτή (ν. 2251/1994).


Επίσης, στο πεδίο δραστηριότητας μας εντάσσονται ζητήματα εγχώριων ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων, κατοχύρωσης εμπορικής επωνυμίας και εμπορικού σήματος, εθνικού ή κοινοτικού, κατοχύρωση ζητημάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εφευρέσεων ή πατέντων καθώς επίσης και ζητήματα Ανταγωνισμού και Πτωχευτικού Δικαίου.


Περαιτέρω, το γραφείο μας δεσμεύεται για την συνεπή παροχή έγκυρων νομικών συμβούλων για θέματα που άπτονται της εταιρικής καθημερινότητας με την δυναμική και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των ανακύπτοντων νομικών ζητημάτων στα πλαίσια της λειτουργίας της εταιρίας.


Το σημαντικό νομικό υπόβαθρο του γραφείου μας στο Δίκαιο των Αξιογράφων και η εμπειρία μας στην διεκδίκηση και είσπραξη κάθε είδους απαιτήσεων παρέχει στους εντολείς του την απαιτούμενη καθοδήγηση για την ταχύτατη και αποτελεσματικότατη ικανοποίηση τους από αφερέγγυους οφειλέτες για απαιτήσεις, που προέρχονται από επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, τιμολόγια, συμβάσεις δανείου και από κάθε ένα γένει αιτία.


Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στο πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου παρέχει τα εχέγγυα για την βέλτιστη εκπροσώπηση των εντολέων μας σε υποθέσεις τραπεζικού Δικαίου τόσο εξωδικαστικά, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, σε ζητήματα όπως ενδεικτικά δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεις τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, αλληλόχρεους λογαριασμούς, ίδρυση και λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών καλύπτοντας εν γένει όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όσο και στην ενώπιον των αρμοδίων αρχών νομική καθοδήγηση αλλά και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας για τα ως άνω ζητήματα.